fbpx

ျမန္​မာ​ေတြအတြက္​ အႀကီးမားဆံုး ဂိမ္​း ႏွင္​့App စတိုး Game App Android

Logo
Search APK
Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang

9/1016741 rate

1.2.98.3043 for Android

Download (103.9 MB)

9.0

8,302,493 Reviews

Mobile Legends: Bang Bang

လူသားအစစ္ျပိုင္ဘက္မ ်ားနဲ ့အေသအေက ်တိုက္ပြဲ brand new 5v5 MOBA တြင္သင့္သူငယ္ခ ်င္းမ ်ားနဲ့ ပါ၀င္လိုက္ပါ – Mobile Legends:Bang Bang! သင့့္ျကိုက္ေသာ ဟီးရိုးမ ်ားကိုေရြးခ ်ယ္ပီး သင့္ရဲေဘာ္ရဲဘက္လက္နက္မ ်ားနဲ ့ျပီးျပည့္စံုေသာအသင္းကို တည္ေဆာက္လိုက္ပါ။ဆယ္ second ပြဲရွာပီး ဆယ္မိနစ္တိုက္ပြဲမ ်ား ရွိပါသည္။အေျခခ ်ျခင္း၊ေတာခိုျခင္း၊တာ၀ါအေျပးသြားျခင္း၊အ သင္းလိုက္တိုက္ပြဲမ ်ား၊ PC MOBAS ၏ေပ ်ာ္စရာအားလံုးနွင့္ အက္ရွင္ဂိမ္းမ ်ားသည္ သင့္လက္ထဲမွာသာရွိပါသည္။သင့္ eSports စိတ္ဓါတ္ကို ျပသလိုက္ပါ။

Mobile Legends:Bang Bang, 2017 ရဲ ့အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး brand new mobile eSports.သင့္ျပိုင္ဘက္မ ်ားကို သင့္လက္ေခ ်ာင္းထိလိုက္ရံုျဖင့္ ေျကမြေအာင္လုပ္ပစ္ပီး အားအေကာင္းဆံူုးျပိုင္ဆိုင္မႈ သရဖူကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါ

သင့္ဖုန္းက တိုက္ပြဲအတြက္ ဆာေလာင္ေနပါျပီ

သြင္ျပင္မ ်ား

1.အေကာင္းဆံုး MOBA ေျမပံုမ ်ား၊ 5v5 Battles

ျပိုင္ဘက္အစစ္မ ်ားနဲ့ အခ ်ိန္စစ္ 5v5 တိုက္ပြဲမ ်ား။ရန္သူ ့တာ၀ါကို ရယူရန္ လမ္းက ်ဥ္း ၃ခု၊ေတာဧရိယာ ၄ခု၊၁၈ ခံစစ္တာ၀ါ၊ရိုင္းစိုင္းေသာ အျကီးအကဲ၂ေယာက္ တို ့အေပါ္မွာ တိုက္ခိုက္ပါ။အထူးျခားဆံုးေသာ MOBA ေျမပံုမ ်ားျဖင့္ျပီးျပည့္စံုလိုက္ပါ။ျပည့္၀ေသာ 5v5,လူအခ ်င္းခ ်င္းတိုက္ပြဲမ ်ား၊စစ္မွန္ေသာ MOBA ဂိမ္းကစားရန္ ထူးကဲေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လာပါပီ။

2.အသင္းလိုက္စိတ္ဓါတ္၊နည္းဗ ်ဴဟာျဖင့္ အနိုင္ယူပါ

ရန္စြယ္မ ်ားကိုဖ ်က္၊ရန္သူ ့တပ္မ ်ားကိုထိန္းခ ်ဳပ္၊အသင္းေဖာ္မ ်ားကိုကာကြယ္ပါ။သင့္အသင္း MVp ျဖစ္ရန္ Tanks,Mages,Marksmen,Assassins,Supportsအစရွိသည္မွ ေရြးခ ်ယ္ပါ။ဟီးရိုးအသစ္မ ်ား ထြက္ေပါ ္ေနပါပီ။

3.မ ်ွတေသာတိုက္ခိုက္မႈမ ်ား၊သင့္အသင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္းသို့ ပို ့ေဆာင္လိုက္ပါ

ဒီမွာ ဟီးရိုး ေလ့က ်င့္မႈ မရွိပ္ါ။ဂိမ္းယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ အရည္အခ ်င္းစြမ္းေဆာင္မႈအေပါ ္အေျခခံပီး အနိုင္ရသူ၊ရႈံးနိမ့္သူမ ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။အနိုင္ေပးဖို ့မဟုတ္ပဲ အနိုင္ရေအာင္ကစားလိုက္ပါ

4.ရိုးရွင္းေသာ ထိန္းခ ်ဳပ္မႈ၊မာစတာျဖစ္၇န္ လြယ္ကူမႈ

ဘယ္ဘက္တြင္ virtual joystick / ညာဘက္တြင္ skill buttonsျဖင့္ မာစတာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ လက္ေခ ်ာင္းနွစ္ေခ ်ာင္းသာ သင္လိုအပ္ပါသည္၊ေအာ္တိုေလာ့ခ္ နွင့္ တားဂတ္က သင့္နွလံုးသားထိကို ေနာက္ဆံုးထိခ ်က္ျဖစ္ရန္ သင့္ကိုခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ဘယ္ေတာ့မွမလြဲေခ ်ာ္ပါေစနဲ့။အဆင္ေျပေသာ tap-to-equip စနစ္က တိုက္ပြဲ၏ရင္ဖိုစရာမ ်ားကို သင့္ကိုေပါ ္လြင္ေစပါမည္။

5.10 Second ပြဲရွာ ၊ 10 မိနစ္ပြဲမ ်ား

၁၀ စကန့္သာ ပြဲရွာရပိး တိုက္ပြဲျကာခ ်ိန္ ဆယ္မိနစ္ ရွိပါသည္။အဆင့္တက္ျမန္ေသာ ဂိမ္းမွတ္ခ ်က္မ ်ားနဲ့ အလြန္ျကီးမားေသာ တိုက္ပြဲမ ်ားထဲသို ့ညာဖက္ခုန္ပါ။ပ ်င္းစရာေကာင္းေသာ ေစာင့္ဆိုင္းမႈ ေလ ်ာ့နည္းပီး မ ်ားစြာေသာ ရင္ဖိုစရာအက္ရွင္မ ်ား နဲ ့လက္သီးထိုးခ ်က္မ ်ား။ေနရာတိုင္း အခ ်ိန္တိုင္းမွာ သင့္ဖုန္းကိုကိုင္လိုက္ရံုနဲ ့ဂိမ္းစတင္လိုက္ပါ

6.အဆင့္ျမင့္ေသာ Offline Al Assistance

MOBAs အမ ်ားစုတြင္ လိုင္းက ်ျခင္းသည္ သင့္အသင္းကိုစိတ္ပ ်က္ေစပါသည္။Mobile Legends :Bang Bang ရဲ ့အားေကာင္းေသာလိုင္းစနစ္မွာေတာ့ သင္လိုင္းက ်ရင္ေတာင္ တိုက္ပြဲအတြင္းသို ့ဆယ္ စကန္ ့အတြင္း ျပန္လည္၀င္လာနိုင္ပါတယ္၊သင္ လိုင္းေအာက္ေနခ ်ိန္အတြင္း 5-on-4 အေျခအေနတစ္ခုကို ေရွာင္ျကဥ္ရန္ Al စနစ္က သင့္ကာရိုက္တာကို ထိန္းခ ်ုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေက ်းဇူးျပဳရဳ္ မွတ္သားပါ !Mobile Legends : Bang Bang သည္အခမဲ့ေဒါင္းလုဒ္ပီးကစားနိုင္ပါသည္။သို့ေသာ္လည္း အခ ်ိဳ ့ဂိမ္းအိုင္တမ္မ ်ားကို ပိုက္ဆံအစစ္မ ်ားနဲ ့၀ယ္ယူရပါသည္။အကယ္လို့ အဲ့ဒီ အခ ်က္ကို အသံုးမျပဳခ ်င္ဘူးဆိုရင္ သင့္Google Play Store app setting တြင္ ၀ယ္ယူမႈမ ်ားအတြက္ စကား၀ွက္ကာကြယ္မႈ ကို တပ္ဆင္ေပးပါ။က ်ြန္ုပ္တို ့Service & Privacy Policy ေဖာ္ျပမႈမ ်ားေအာကိမွာ Mobile Legends:Bang Bang ကစားရန္အတြက္ သင္ အနည္းဆံုးအသက္ ၁၂ နွစ္ရွိရပါမည္။

က ်ါန္ုုပ္တို့နွင့္ ဆက္သြယ္ပါ
သင္ကစားေနတုန္းျကံုေတြ့ရတဲ့အခက္အခဲမ ်ားကိုကူညီရန္အတြက္ [Contact Us] button မွတစ္ဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆားဗစ္ဒ္အကူအညီကိိို သင္ရနိုင္ပါသည္။ေအာက္ပါေနရာမ ်ားတြင္လည္း ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။သင့္၏ Mobile Legends :Bang Bang အေပါ ္အေတြးမ ်ားနဲ့ ထင္ျမင္ခ ်က္မ ်ားကို က ်ြန္ုပ္တို ့ျကိုဆိုပါတယ္။

၀န္ဖဆာင္မႈဆားဗစ္ အီးေမးလ္ : Mobile LegendsGame@gmail.com
အင္စတာဂရမ္ : @mobilelegendsgame
Facebook:http//www.facebook,com/MobileLegendsGame
YouTube:https://www.youtube.com/c/MobileLegends5v5MOBA


Join your friends in a brand new 5v5 MOBA showdown against real human opponents, Mobile Legends: Bang Bang! Choose your favorite heroes and build the perfect team with your comrades-in-arms! 10-second matchmaking, 10-minute battles. Laning, jungling, tower rushing, team battles, all the fun of PC MOBAs and action games in the palm of your hand! Feed your eSports spirit!

Mobile Legends: Bang Bang, 2017’s brand new mobile eSports masterpiece. Shatter your opponents with the touch of your finger and claim the crown of strongest Challenger!

Your phone thirsts for battle!

Features:

1. Classic MOBA Maps, 5v5 Battles

Real-time 5v5 battles against real opponents. Fight over 3 lanes to take the enemy’s tower. 4 jungle areas. 18 defense towers. 2 Wild Bosses. Complete reproductions of classic MOBA maps. Full-on 5v5, Human vs. Human battles. A triumphant return to genuine MOBA gameplay.

2. Win with Teamwork & Strategy

Block damage, control the enemy, and heal teammates! Choose from Tanks, Mages, Marksmen, Assassins, Supports, etc. to anchor your team or be match MVP! New heroes are constantly being released!

3. Fair Fights, Carry Your Team to Victory

Just like classic MOBAs, there is no hero training or paying for stats. Winners and losers are decided based on skill and ability on this fair and balanced platform for competitive gaming. Play to Win, not Pay to Win.

4. Simple Controls, Easy to Master

With a virtual joystick on the left and skill buttons on the right, 2 fingers are all you need to become a master! Autolock and target sifting allow you to last hit to your heart’s content. Never miss! And a convenient tap-to-equip system lets you focus on the thrill of battle!

5. 10 Second Matchmaking, 10 Minute Matches

6. Smart Offline AI Assistance

In most MOBAs, a dropped connection means hanging your team out to dry, but with Mobile Legends: Bang Bang’s powerful reconnection system, if you get dropped, you can be back in the battle in seconds. And while you’re offline, your character will be controlled by our AI system to avoid a 5-on-4 situation.

PLEASE NOTE! Mobile Legends: Bang Bang is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money. If you do not want to use this feature, please set up password protection for purchases in the settings of your Google Play Store app. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 12 years of age to play or download Mobile Legends: Bang Bang.

Contact Us
You can get customer service assistance via the [Contact Us] button in the game to help you with any problems you may encounter while playing. You can also find us on the following platforms. We welcome all of your Mobile Legends: Bang Bang thoughts and suggestions:

Customer Service Email: MobileLegendsGame@gmail.com
Instagram: @mobilelegendsgame
Facebook: https://www.facebook.com/MobileLegendsGame
YouTube: https://www.youtube.com/c/MobileLegends5v5MOBA

လိုအပ်သည်Android

သုံးသပ်ချက်များ9/10

လက်ရှိဗားရှင်း1.2.98.3043

အရွယ်:103.9 MB

Download (103.9 MB)