fbpx

ျမန္​မာ​ေတြအတြက္​ အႀကီးမားဆံုး ဂိမ္​း ႏွင္​့App စတိုး Game App Android

Logo
Search APK
Sniper 3D Gun Shooter: Free Shooting Games – FPS

Sniper 3D Gun Shooter: Free Shooting Games - FPS

10/1041777 rate

for Android

Download (86.1 MB)

10

4215 Reviews

Sniper 3D Gun Shooter: Free Shooting Games – FPS

ခ ်ိန္ပီးပစ္ပါ။fps shooting ဂိမ္းမ ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုးကို ယခုပဲေဒါင္းလုတ္လုပ္လိုက္ပါ။အနာဂတ္ဇာတ္ညႊန္းမွာ ျပစ္မႈက ် ူးလြန္သူမ ်ားနဲ ့ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္လိုက္ပါ။

Sniper3D Assassin,စကားလံုး၇လံုးး ေကာင္းမြန္လြန္းေသာကစားဟန္၊ေျ ကာက္စရာေကာင္းေသာပံုမ ်ားေဖ ်ာ္ေျဖေရးမစ္ရွင္မ ်ား၊အားလံုးအေကာင္းဆံုး။ဒီဂိမ္းသည္အခမဲ့ျဖစ္ပီးအခ ်ိန္ေတြကိုျဖတ္ေက ်ာ္ရန္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ျပန္ေပးသမားမ ်ားရဲ ့ဗံုးတိုက္ခိုက္မႈမ ်ားကို ခံစစ္ပီး ဓားစာခံရန္သည္ အေရးျကီးပါသည္။

ထူးျခားခ ်က္မ ်ား
အလြန္ေကာင္းေသာ3D ဂရပ္ဖစ္မ ်ား၊သားနားလြန္းေသာရုပ္ပံုမ ်ား
ရင္ဖိုစရာေကာင္းေသာမစ္ရွင္ေပါင္းမ ်ားစြာ
မ ်ိူးစံုေသာစစ္ေျမျပင္မ ်ား- ျကီးမားေသာျမို ့မ ်ားမွ လွပေသာကမ္းေျခမ ်ား တြင္ ကစားပါ။
လီတယ္ေသနတ္မ ်ားနဲ ့ေသေစေသာလက္နက္ တန္ေပါင္းမ ်ားစြာ
စြဲမက္ဖြယ္ FPS gameplay
လြယ္ကူစြာလိန္းခ ်ူပ္နိုင္ျခင္း
သင့္ဖုန္းေရာ တက္ဘလက္နဲ ့ပါ အခမဲ့ကစားပါ။

ေသနတ္ပစ္ဂိမ္းအေျကာင္းသိရလို့ စြံ ့အမသြားပါနဲ ့။ဒီေနရာမွာ သင့့္တာ၀န္က အခ ်ိန္နဲ့တေျပးညီျပိုင္ဆိုင္ရျခင္း၊ဟယ္လီေကာ္ပတာမ ်ားေဖာက္ခြဲျခင္း၊ဇြန္ဘီးမ ်ားကိုသတ္ျခင္း၊ျဖည္းျဖည္းခ ်င္း ပစ္ခ ်က္မ ်ား ျဖစ္ပါတယ္။လြတ္ေျမာက္ခ ်င္းက အေရးပါပါတယ္။ဒါေပမဲ့ သင္ ပေဟ႒ိကိုေျဖရွင္းန္ုင္လား၊ျပည္သူေတြကိုကယ္တင္နိုင္လား၊လူအုပ္ထဲမွာပုန္းေနေသာ တားဂတ္အမွန္ကိုသာ သတ္နိုင္လား။သင္ ျပန့္နွံ ့ေနေသာ အမည္မသိဗိုင္းရပ္စ္မ ်ားကို ရပ္တန့္နိုင္မလား။လူေတြကို ကယ္တင္ရန္ တာ၀န္ေခါ္စာ ကို သင္လက္ခံပီးပါပီ။

အေတာ္ဆံုး ေသနတ္ပစ္သမား ျဖစ္ခ ်င္တာလား။ပတ္၀န္းက ်င္တိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုး စနိုက္ပါသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုက္ပါ။တိုက္ပြဲက အစစ္ျဖစ္ပီး သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုက္ပါ။

မစ္ရွင္ေပါင္းမ ်ားစြာ
၊Alpha,Bravo,Charlie,သင္မွတ္နိုင္လား။ပစ္မွတ္ကိုရွာပီး ခ ်ိန္ပစ္ပါ။
သူလွ်ိဴ မ ်ားရန္မွ ျပည္နယ္လ ်ွိ ့၀ွက္ခ ်က္မ ်ားကိုထိန္းသိမ္းပီး ေျကာက္မက္ဖြယ ္ေကာင္းေသာဗိုင္းရပ္စ္မ ်ားကို တားဆီးေပးပါ။သင့္မွာ အရည္အ ခ်င္းရွိပါသလား။အဏုျမဴရန္မွ သင့္နိုင္ငံကို ကူညီေပးမွာလား။

ရန္သူဆီမွာ ဓားစာခံမ ်ားရွိေနပါသည္။သင္ ဖြင့္တိုက္မလား ခိူး၀ွက္တိုက္မလား

ရန္သူတပ္က သူတို့ရဲ့ ပစ္မွတ္ဆီကို ခ ်ီတက္ေနပါသည္။သူတို့ကို အ ခ်ိန္နဲ ့မေရာက္ပါေစနဲ့။

ဇြန္ဘီးတစ္ေကာငိမွ အသက္ရွင္မက ်န္ရစ္ပါေစနဲ့။ဒီ FPS SHOOTING GAME က စြန့္စားမႈမ ်ားအားလံူးအတြက္ သင္ျပင္ဆင္ပီးပီလား။ျပိူင္ဆိုင္မႈေတြမွာ လြတ္ေျမာက္ခ ်င္ပါသလား။

ထူးျခားေသာလက္နက္မ ်ားကို ေလာ့ဖြငိ့ပီး အေျမာက္တပ္တြင္ ျမွင့္တင္လိုက္ပါ ။
ဂိမ္းမွာ အေကာင္းဆံုးစနိုက္ပါရိုင္ဖယ္မ ်ား။ေသနတ္မ ်ား၊ပစ္စတိုမ ်ား ကို သင့္မွာရွိတဲ့ GEMS ျဖင့္ ၀ယ္ယူပါ။က ်ည္။ေသနတ္ေျပာင္းကို ပိုမိုပ ်က္စီးေအာင္ပစ္နိုင္ေသာ က ်ည္ဆံမ ်ားျဖစ္ေအာင္ ျမွင့္တင္ပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ range,scope,stability,zoom ရွိပါေစ။အမဲလိုက္ရိုင္ဖယ္၊ထူးျခားေသာ mp5, ျမင္းေပါက္တစ္ေကာင္ တို့ကို လက္္နက္တိုက္တြင္ သင္ေရြး ခ်ယ္လိုပါသလား။

ေနရာတိုင္းတြင္ ကစားနိုင္သည္။
Sniper3D သည္ ေပ ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ အြန္လိုင္းအျမဲတမ္းဖြင့္စရာ မလိုပါ။သင္ ေလယာဥ္ေပါ္ ကားလမ္းမေပါ္ သြားေနစဥ္တြင္လဲ ေပ ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားနိုင္ပါသည္။အခ ်ိန္အလိုက္သာ အြန္လိူင္းေဒါင္းလုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

PvP mode
PVP mode ျကိုးစားျကည့္ပါ။သင္၏ေသနတ္ ျ ပင္ဆင္ပီး ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္လိုက္ပါ။သင္၏ သတ္နိုင္နႈန္းကို စမ္းသပ္ေပးပါလိမ့္မည္။အခ ်ိန္ျကာရင္ သင္ေသပါလိမ့္မည္။သင္ ေလ့က ်င့္ျပဳမူနည္းမ ်ား ကို လိုက္နာရပါမည္။ကမာအနွံ့မွ အျခားကစားသမားမ ်ားနဲ့ သင္ ယခုပဲ ခ်ိတ္ဆက္ကစားနိုင္ပါပီ။

ကန့္သတ္ထားေသာ ေဒတာအသ့ံုးျပဳမႈ
က ်ၽႊန္ုပ္တို ့ဂိမ္းသည္ သင့္မိုဘိုင္းပလန္မွ ေဒတာမ ်ားစြာကို မကုန္ေစပါ။သီခ ်င္းနားေထာင္ရန္ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုျကည့္ရန္ သင္သံုးလိုတဲ ့ ေဒတာကိုမကုန္ေစပါ။ကန့္သတ္ထားေသာေဒတာအသံုးျပဳမႈ နဲ့ ေပ ်ာ္၇ႊင္ပါေစ။

ျငင္းဆ်ိုခ ်က္
ွSniper3D Assassin သည္ အခမဲ့ ျဖစ္ေပမဲ့ တကယ့္ပိုက္ဆံနဲ့ ၀ယ္ယူေရြးခ ်ယ္ရေသာ အရာမ ်ား ပါ၀င္ပါသည္။သင့္ခေလးငယ္မ ်ားနွင့္ ငယ္ရြယ္သူမ ်ားအတြက္ အဲ့ဒါေတြကို သင္ဖယ္ထားနိူင္ပါတယ္။

Sniper 3D Assassin သည္ သင့္အတြက္ အခမဲ့ ေပ ်ာ္ရႊင္စရာအျဖစ္ ယူေဆာင္လာပါပီ။


Sniper 3D is an addictive game that features very realistic graphics, in which you have to complete missions with only the help of your aim and other skills. It also has intuitive controls that are truly immersive, which make hitting your objectives quite difficult. It’s a free fps game to pass the time! Defend the victims from kidnappings to bomb attacks: hostage survival is critical!

AIM and SHOOT! Download now for free one of the best fps shooting games. Clash with the criminals on different scenarios.

Sniper 3D Assassin® in 7 words: great gameplay, awesome visuals and entertaining missions. And best of all? It’s a free fps game to pass the time! Defend the victims from kidnappings to bomb attacks: hostage survival is critical!

Features:
– Ultra realistic 3D graphics and cool animations
– Hundreds of thrilling missions
– Play in multiple battlegrounds, from huge cities to beautiful beaches
– Tons of letal guns and mortal weapons
– Addicting FPS gameplay
– Easy and intuitive controls
– Free game: play it both on your phone and tablet

Forget those dumb, repetitive shooting games. Here, your duty will include racing against time, exploding helicopters, killing zombies and quite a few shots in slow motion. Survival is necessary! But can you solve the puzzle, save the victims and kill only the right target hidden in the crowd? Can you stop the unknown virus from spreading? You received the call for duty of saving the people.

The best first person shooter (fps) action game! Be the best sniper in every environment! The combat is real, and you can be the hero.

● Hundreds of missions:
“Alpha, Bravo, Charlie, do you copy?” Find the target, aim, shoot.
Save the state secrets from the rogue agents and spies, and stop them from spreading a terrible virus. Do you have the skills? Help your country in the massive nuclear competition.

● The hostages are within the enemy fort. Will you storm in through the open, or sneak up at nite?

● The enemy is racing to their target: don’t let them reach it in time!

● Don’t leave any zombies alive!! Are you prepared for all the action and adventure in this awesome fps shooting game? Can you guarantee the survival of the human race?

● Unlock awesome weapons and upgrade them with evolutions in the arsenal:
Buy the best Sniper rifles, assault rifles, shotguns or pistols that exist with the gems you earned in the game! Upgrade the ammo, the grip, and the calibre to get bullets that inflict more damage, have better range, scope, stability, or zoom. Will you choose the hunting rifle, the awesome assault mp5, a Glock or a Colt in the armory?

● Play it anywhere
Sniper 3D does not require you to be always online in order to have fun. You can enjoy it offline in the subway, while flying on a (real) plane, in the car on the road. From time to time, it may be necessary to download additional (free) content online.

● PvP mode
Try out the pvp mode: prepare your gun and hunt your enemy. The pvp mode will test your speed in killing and hunting. Take long and you will be dead. Follow the rules of your training and act! You can now join up with other players from around the world.

● Limited data usage
Our game will not consume tons of data from your mobile plan that you’d want to use instead to surf the web, watch online videos and listen to free music. Have fun with limited data usage.

● Disclaimer
Sniper 3D Assassin® is a free game but it contains mature content and optional in-app purchases for real money. You may want to keep away it from your kids and younger boys

Sniper 3D Assassin® is brought to you by Fun Games For Free.

Finding Myanmar 13 pocker, game android, tower defense

လိုအပ်သည်Android

သုံးသပ်ချက်များ10/10

လက်ရှိဗားရှင်းBeta

အရွယ်:86.1 MB

Download (86.1 MB)